Terma dan Syarat

Untuk Bekalan Barangan dan Perkhidmatan Mereka Innovative Education Sdn Bhd (1239397-T)

 1. HARGA DAN PEMBAYARAN - Sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah kontrak perlu dibayar kepada Pembekal setelah disahkan sebagai deposit yang tidak boleh dikembalikan, melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis. Jumlah invois akan genap masa dan perlu dibayar dalam tempoh 14 hari selepas tarikh invois. Pembekal berhak untuk mengenakan faedah ke atas invois tertunggak dari tarikh pembayaran perlu dibayar dari hari ke hari sehingga tarikh pembayaran pada kadar 10% sebulan, atau dalam hal sewa - kadar 5% sebulan akan dikenakan, dan tuntutan untuk perbelanjaan tambahan, termasuk yuran guaman, yang timbul disebabkan oleh invois tertunggak. Sekiranya prosedur Pelanggan menghendaki invois dikemukakan terhadap pesanan pembelian untuk pembayaran, Pelanggan hendaklah bertanggungjawab untuk mengeluarkan pesanan pembelian tersebut sebelum barangan dan perkhidmatan dibekalkan.
 2. PENGHANTARAN - Semua risiko barangan hendaklah diserahkan kepada Pelanggan semasa penghantaran.
 3. HAKMILIK - Hakmilik barang tidak boleh diserahkan kepada Pelanggan sehingga Pembekal telah dibayar sepenuhnya untuk jualan Barangan.
 4. KEWAJIPAN PELANGGAN
  4.1. Untuk membolehkan Pembekal melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini, Pelanggan hendaklah:
  4.1.1. bekerjasama dengan Pembekal;
  4.1.2. memberikan apa-apa maklumat yang diperlukan secara munasabah oleh Pembekal;
  4.1.3. mendapatkan kebenaran dan persetujuan yang diperlukan sebelum bermulanya perkhidmatan; Dan
  4.1.4. mematuhi apa-apa keperluan lain yang dipersetujui antara pihak-pihak.
  4.2. Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada Pembekal bagi apa-apa perbelanjaan yang ditanggung oleh Pembekal akibat kegagalan Pelanggan untuk mematuhi Klausa 4.1
  4.3. Tanpa menjejaskan apa-apa hak lain yang pembekal berhak, sekiranya Pelanggan secara tidak sah menamatkan atau membatalkan atau menangguhkan barang dan perkhidmatan yang dipersetujui antara pihak-pihak, Pelanggan dikehendaki membayar kepada Pembekal sebagai ganti rugi yang dipersetujui dan/atau jumlah penuh mana-mana kos pihak ketiga yang telah dilakukan oleh Pembekal.
 5. GANTI RUGI - Pelanggan akan menanggung rugi Pembekal terhadap semua tuntutan, kos dan perbelanjaan yang mungkin ditanggung oleh Pembekal dan yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, akibat pelanggaran Pelanggan terhadap mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini.
 6. HAD LIABILITI
  6.1. Keseluruhan liabiliti Pembekal kepada Pelanggan berkenaan dengan apa-apa tuntutan atau pelanggaran Perjanjian ini, sama ada atau tidak yang timbul daripada kecuaian, hendaklah terhad kepada harga yang dibayar oleh Pelanggan yang berkaitan dengan tuntutan itu.
  6.2. Dalam apa jua keadaan, Pembekal tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk apa-apa kehilangan perniagaan, kehilangan peluang atau kehilangan keuntungan atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit yang lain. Ini akan terpakai walaupun kerugian sedemikian dapat diramalkan secara munasabah atau Pembekal telah dimaklumkan tentang kemungkinan Pelanggan menanggung kerugian sedemikian.
  6.3. Pembekal akan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, sambil menjalankan penjagaan yang sewajarnya. Pelanggan hendaklah menanggung rugi Pembekal terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul berkenaan dengan kematian atau kecederaan mana-mana orang atau kerosakan kepada mana-mana harta, yang timbul daripada penggunaan Barangan dan Perkhidmatan.
 7. PENAMATAN
  7.1. Notis segera - Sama ada kami atau anda boleh menamatkan perjanjian dengan serta-merta dengan memberi notis bertulis kepada yang lain jika (i) yang lain secara material melanggarnya dan tidak membetulkan pelanggaran dalam masa 14 hari, (ii) yang lain adalah atau nampaknya tidak dapat membayar hutangnya atau menjadi tidak larut atau (iii) pelaksanaannya (termasuk penggunaan sebarang pengaturan yuran) boleh melanggar keperluan undang-undang atau peraturan.
  7.2. Notis 30 hari - Sama ada kami atau anda boleh menamatkan perjanjian pada notis bertulis 30 hari.
  7.3. Yuran yang perlu dibayar semasa penamatan - Anda bersetuju untuk membayar kami untuk semua barangan dan perkhidmatan yang kami bekalkan sehingga tarikh penamatan. Jika terdapat yuran tetap untuk perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar kami untuk perkhidmatan yang telah kami lakukan berdasarkan
 8. PERKARA-PERKARA DI LUAR KAWALAN YANG MUNASABAH - Tiada pihak akan bertanggungjawab kepada pihak lain jika ia gagal memenuhi kewajipannya kerana perkara-perkara di luar kawalan yang munasabah.
 9. SUBKONTRAKTOR - Pembekal boleh, sebagai tambahan kepada pekerjanya sendiri, melibatkan subkontraktor untuk menyediakan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan.
 10. TUGASAN - Pelanggan tidak berhak untuk menyerahkan hak atau kewajipannya atau mewakilkan tugasnya di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pembekal.
 11. SEVERABILITY - Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab oleh mana-mana Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten peruntukan tersebut akan diputuskan dan baki peruntukan di dalam ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya seolah-olah Perjanjian ini telah dipersetujui dengan peruntukan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan yang tidak sah dihapuskan.
 12. PENEPIAN - Kegagalan mana-mana pihak untuk menguatkuasakan pada bila-bila masa atau untuk mana-mana satu atau lebih Terma dan Syarat di sini tidak akan menjadi penepian mereka atau hak pada bila-bila masa selepas itu untuk menguatkuasakan semua Terma dan Syarat Perjanjian ini.
 13. NOTIS - Apa-apa notis yang akan diberikan oleh mana-mana pihak kepada pihak yang lain boleh disampaikan melalui e-mel, faks, atau melalui pos, dan jika dihantar melalui e-mel hendaklah melainkan jika sebaliknya dibuktikan diterima pada hari ia dihantar, jika dihantar melalui faks hendaklah disifatkan sebagai disampaikan apabila menerima laporan penghantaran bebas ralat, jika diberikan melalui surat hendaklah disifatkan telah disampaikan pada masa surat itu dihantar secara peribadi atau jika dihantar melalui pos hendaklah disifatkan telah dihantar dalam perjalanan biasa jawatan.